Datadrivet Underhåll (DDU) – En digitaliseringsprocess av planerat underhåll

Kraftledning

 

Affingo DDU är ett koncept sprunget ur dagens digitaliseringsbehov i kombination med förändrade förutsättningar för underhållseffektivisering genom ”Business Intelligence” –verktyg, utan omfattande organisatoriska förändringar eller kostsamma initiativ. Genom analys, visualisering och förändringsledning hjälper Affingo verksamheten att ta kontroll över underhållsplaneringen genom att skapa struktur, trygghet och en gemensam bild över nuläget och vägen framåt.

För oss är digitalisering synonymt med verksamhetsutveckling och innebär en övergång till datadrivet beslutsfattande. Digitalisering behöver alltså inte enbart betyda implementering och upphandling av dyra system, utan härrör ur interna processförändringar, vilket är något vi brinner för.

Underhållsoptimering och digitalisering kan dock vara ett komplext åtagande om fel ände dras i först, ungefär som att nysta upp en bunke kall spaghetti. Affingos lösning består av en trestegsraket där varje steg förbättrar verksamhetens förutsättningar att driva ett effektivt underhåll och skapa en stadig grund för vidareutveckling. I korthet är stegen:

  1. Med hjälp av sofistikerade BI-verktyg sammanställa och visualisera befintlig data samt identifiera informationsbrister
  2. Implementera affärsstöd och hantera informationsbristerna
  3. Affärs- och underhållsoptimering

Arbetsprocess

Figur 1. Grafen visar Affingos arbetsprocess i övergången till ett datadrivet underhåll.

Utmaningen

På marknaden idag ekar efterfrågan och löftet av prediktivt respektive tillståndsbaserat underhåll; prediktivt underhåll innebär i korthet att ett framtida underhållsbehov förutses, utvärderas och ageras på –innan ett akut behov uppstår, till skillnad från tillståndsbaserat underhåll som baseras på kontinuerlig mätning av underhållsobjektets skick. På konferenser marknadsförs AI, komplexa prognoser och prediktiva modeller frånkopplade den organisatoriska problematik som ofta begränsar det egentliga underhållet, exempelvis ej formaliserad (personalbunden) kunskap, ad hoc åtgärdsprioritering och ojämn underhållsbelastning.

Samtidigt ökar behovet av digitalisering snabbt och många företag låter sig förföras av de komplexa state-of-the-art produkter som marknadsförs som den enda lösningen, men som över tid visar sig kräva andra underbyggande förändringsprojekt för att kunna realiseras. Det är frestande att i det läget inleda en konversation om avancerade optimeringsalgoritmer som genererar det mest optimala underhållet utifrån en rad variabler, och samtidigt glömma bort hur underhåll egentligen utförs, av vem, och vilka faktiska förutsättningar som finns för att en förbättring ska vara möjlig.

Affingo har både praktisk och teoretisk erfarenhet av underhållsanalys och -visualisering samt en förståelse för vilka hinder verksamheter ställs inför då digitaliseringstrumman slås. Vi tar ett större perspektiv och ser till att de stora dragen är på plats för att våra kunders expertis ska kunna göra skillnad och deras potential realiseras i största möjliga utsträckning. Genom våra kunskaper i informationsmodellering, visualisering och affärsverksamhet har vi den förståelse som behövs för att sammanställa helhetsbilden av underhållet.

Kunder

Affingo håller en hög leveranskvalité och är stolta över ett samlat kundomdöme motsvarande en förväntansuppfyllnad på 95%. Här är exempel på kunder som vi jobbar med och vad de säger om oss:

”Tycker att vi fått en otroligt bra leverans, vår nya Business Intelligence-lösning kommer stötta vår verksamhet och underlätta vårt arbete mycket.”  

”Snabbare överblick av det vi behöver fokusera på och möjlighet att se olika vinklingar av underhållet.”

”Arbetet har utpräglats av effektivitet och kvalitet. Med kvalitet tänker jag främst på att mycket blir rätt redan från början, vilket också går hand i hand med effektivitet.”

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss